Підготовка до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків

ПРО ПРОГРАМУ

Програма спрямована на підвищення рівня  мовно-комунікативної компетенції осіб (претендентів на посади), які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків; удосконалення  мовних знань і мовленнєвих навичок відповідно до рівня вільного володіння державною мовою першого (С1) та другого (С2) ступенів, що дозволить успішно скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків.

Долучившись до навчання ви дізнаєтеся:

 • як говорити й писати українською правильно;
 • як уникати найтиповіших помилок у професійному мовленні;
 • як побудувати монолог на загальні й професійні теми;
 • як працювати із текстом: відновлювати його структуру й давати відповіді на запитання;
 • та ознайомитеся із процедурами виконання тестових завдань іспитової роботи на визначення рівня володіння державною мовою.

     1. Мовна компетентність. Лексико-фразеологічні норми культури мовлення.

1.1.Пароніми. Як розрізнити значення співзвучних слів? Семантична сполучуваність паронімів. Як вибрати доречне слово?

1.2. Синоніми. Як перевірити, що слова є близькими за значенням і яке із слів є зайвим у рядку синонімічних? Попередження помилок у вживанні синонімів. Тавтологія.

1.3. Антоніми. Як встановити пару слів із протилежним значенням?

1.4. Запозичені слова в українській мові та їхні українські відповідники. Найтиповіші помилки у вживанні запозичених слів. Кальки з російської мови. 

1.5. Фразеологізми. Як з’ясувати значення фразеологізмів? Найбільш уживані в професійному мовленні фразеологізми.

1.6. Культура слововживання. Як дібрати доречне слово із кількох можливих?

 1. Мовна компетентність. Граматичні норми культури мовлення.

2.1. Іменник. Як правильно утворити форму кличного відмінка? Як відмінювати імена й прізвища? Типові формули звертання у професійному мовленні.

2.2. Прикметник. Як утворювати і правильно вживати  у мовленні ступеневі форми прикметників?

2.3. Займенник:  їх чи їхній?; як уникнути двозначності у використанні займенників?

2.4. Числівник. Відмінювання числівників. Утворення прикметників із числівниковим елементом. Як правильно поєднувати числівники з іменниками? Як правильно позначати час?

2.5. Дієслівні форми. Як правильно утворювати і вживати дієприкметники? Як виявити помилки у реченнях із дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами? Значення дієприслівника. Як правильно утворювати і вживати дієприслівники? Як виявити помилки у реченнях із дієприслівниками та дієприслівниками зворотами?

2.6. Прийменник. Які прийменникові конструкції є помилковими в українській мові?  Як уникати помилок щодо вживання прийменників по, біля, при?

2.7. Словосполучення. Найбільш уживані сполучення слів у професійному мовленні.

2.8. Речення. Узгодження підмета і присудка. Типові помилки у використанні синонімів. Як перевірити точність і правильність висловлювання за структурою речення та формами слів? 

 1. Мовна компетентність. Правописна культура.

3.1.  Орфографічний практикум.

3.2. Пунктуаційний практикум. Як за синтаксичною будовою речення визначити потребу у розділових знаках?

3.3. Способи передачі чужого мовлення. Як замінити пряму мову непрямою без зміни значення, двозначностей та спотворень?

 1. Робота з текстом.

4.1. Жанри ділових текстів. Як за мовними формулами визначити вид документа? Етикетні формули в ділових паперах.

4.2. Типові комунікативні ситуації. Як за мовними засобами визначити мету мовлення: похвалу, підтримку, заперечення, здивування, згоду, іронію тощо?

4.3. Цілісність тексту. Мовні рівні зв’язності тексту.  Як відновити структуру тексту з пропущеними елементами? Лексичні і граматичні підказки.

 1. Монолог.

5.1. Загальна методика виконання завдання. Як вибрати тему висловлювання і визначитися із загальним напрямом розгортання теми?

5.2. Структура монологу: вступ, теза, обґрунтування власної думки, висновки.  Як за змістом завдання можна побудувати вступ? Що таке гіпотеза і як її сформулювати?  Які аргументи є переконливими? Як використати власний життєвий, професійний, культурний, політичний досвід тощо, щоб навести переконливі аргументи?  Як сформулювати висновки?

5.3. Культура усного мовлення: швидкість мовлення, паузи, складні випадки наголошування слів.

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)/ 2 кредити ЄКТС (60 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням

 

ВАРТІСТЬ

 • 30 годин/1 кредит ЄКТС – 500 грн.
 • 60 годин/2 кредити ЄКТС – 1000 грн

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА ПРОГРАМИ

 

 

Ольга СИДОРЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ; викладач курсів із культури професійного мовлення для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в рамках програм підвищення кваліфікації Сумського регіонального центру підвищення кваліфікації

 

 

   

Олена БОНДАРЕНКО –  кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики та філології СумДУ; член Харківського регіонального центру  оцінювання якості освіти

Інформація про подію

Дата початку 23.01.2023
Дата закінчення 27.01.2023
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 19.01.2023
Індивідуальна вартість 500.00 грн.

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua